soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie. Energetický audit je rovněž splněním zákonného požadavku a podkladem pro bankovní sféru při posuzování žádosti o úvěr na energetické investice.

V oblasti úspor energie dokážeme poskytnout profesionální náhled na Vaše stávající hospodářství, identifikovat slabá místa a navrhnout, kde a jak můžete ušetřit. Naši energetičtí specialisté jsou skutečnými odborníky s mnohaletou praxí a osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem jejich práce budou Vaše úspory.

Povinnost zpracovat energetický audit

ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje novela vyhlášky č.140/2021 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem (IČ) organizace. Tato povinnost nastává:

  • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od průměrné roční spotřeby energie 500 MWh tj. 1 800 Gj
  • pro podnikatele, kteří zaměstnávají 250 a více osob nebo vykazují roční obrat 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč
  • pro podnikatele, jehož hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

Platnost energetického auditu

Veřejný sektor

EA platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25% při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného EA.

Soukromý sektor

  1. u velkých podniků nad 250 zaměstnanců a obratem 1,3 mld. Kč je EA platný 4 roky
  2. u velkých podniků, kteří nespadají do první skupiny, ale jijichž energetické hospodářství je vyšší než 5 000 MWh,EA je platný 10 let

Provedení energetického auditu

EA může provádět pouze energetický specialista s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Možné varianty EA ve veřejném sektoru

  1. Veřejný subjekt nemá provedený EA – nově veřejnému subjektu povinnost nastává <500 MWh. Subjekt má povinnost provést EA do 25.1.2021
  2. Veřejný subjekt má provedený EA před účinností Z. č. 3/2020 Sb., který pokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství v rozsahu do 25% původního nakládání s energií = EA platí 10 let (do r. 2030); který nepokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství v rozsahu do 25% původního nakládání s energií. Vyhodnotí se změna nakládání s energií v lechech 2021, 2022 = nový EA (do r. 2023)

Naše firma má bohaté zkušenosti se zpracováním energetických auditů již od roku 2000 (reference), jak pro budovy různých účelů, technologie a zařízení, energetické celky, tak i pro obnovitelné zdroje.