soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie. Energetický audit je rovněž splněním zákonného požadavku i podkladem pro získání státní dotace na realizaci úsporných energetických opatření i nové investiční výstavby a podkladem pro bankovní sféru při posuzování žádosti o úvěr na energetické investice.

V oblasti úspor energie dokážeme poskytnout profesionální náhled na Vaše stávající hospodářství, identifikovat slabá místa a navrhnout, kde a jak můžete ušetřit. Naši auditoři jsou skutečnými odborníky s mnohaletou praxí a osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem jejich práce budou Vaše úspory.

Povinnost zpracovat energetický audit

ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a vyhláška č. 425/2004 Sb, která bude do konce roku 2020 novelizována. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem (IČ) organizace. Tato povinnost nastává:

  • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od průměrné roční spotřeby energie 500 MWh
  • pro podnikatele, kteří zaměstnávají 250 a více osob nebo vykazují roční obrat 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč
  • pro podnikatele, jehož hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

Dotace

energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. Operační programy MŽP, MMR a MPO, Norské fondy, PANEL). Bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.

Investiční projekty

energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Energetický audit

může provádět pouze energetický specialista s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše firma má bohaté zkušenosti se zpracováním energetických auditů již od roku 2000 (reference), jak pro budovy různých účelů, technologie a zařízení, energetické celky, tak i pro obnovitelné zdroje.