Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. V širším pohledu je energetický management součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). Energetický management klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Jeho podstatou je soustavný monitoring a účinné korekce ve výrobě, transformaci a konečném užití všech forem energie s cílem zvýšit hospodárnost nakládání s nimi. Předpokladem zavedení účinného energetického managementu je intenzivní podpora ze strany vedení společnosti a současně motivace zodpovědných osob k důslednému výkonu činností s tím spojených.

Přínosy energetického managementu pro našeho zákazníka (obce, města, kraje, instituce, firmy aj.):

 • Úspory na nákladech za energii – typické úspory nákladů činí 5-15 % z celkových nákladů za energii, ale mohou dosáhnout až 25 %.
 • Zamezení plýtvání – výstupy umožňují efektivněji a hospodárněji řídit uvedené subjekty, je prováděna kontrola nad smluvními vztahy s dodavateli energií a průkazná pravidelná kontrola nad energetickými toky
 • Průhledné financovaní energií a médií – zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele energií a pro tvorbu rozpočtu
 • Zlepšená kalkulace výrobků a finanční plánování – výstupy umožňují kvantifikovat vztahy mezi výkonem a náklady na energii, takže lze přesně určit, kolik energie se vkládá do jednotky výroby a vytvořit plán rozpočtu na energii odvozovaný od množství plánované výroby.
 • Lepší preventivní údržba – údaje jsou často užitečné pro programy preventivní údržby.
 • Přínosy pro životní prostředí – jako důsledek úspor energie se snižují emise oxidu uhličitého a ostatních činitelů znečištění ovzduší.

Cyklus základních činností energetického managementu:

 • monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur/odpovědných pracovníků)
 • vyhodnocování (analýza energetické bilance/odběrových diagramů/návratnosti, simulace)
 • plánování (stanovení nákladů, spotřeby a jejich průběhů, úsporných opatření, odstávek, oprav)
 • realizace (opatření, kontroly, periodicity monitorování personálu, aktualizace smluv atd.).

 Efektivní řízení spotřeby médií

Rozhodně se vyplatí využít i naší nabídky funkce externího energetika, který je odborně způsobilou osobou, která je schopna „držet“ energie pod kontrolou a přispívat tak k efektivnímu a energeticky nenáročnému provozu objektu. Rozdíl ve výdajích za energii totiž může být i při nepatrné změně poměrně znatelný. Výkon činnosti energetika objektu může být realizován například v tomto rozsahu:

 • správa smluv a příslušných dokladů,
 • zpracování a předávání předepsaných technických výkazů dotčeným stranám dle obchodních podmínek a platné legislativy ČR,
 • každoroční příprava a projednání smluv na dodávky a distribuci médií,
 • plánování, vyhodnocování a sjednávání dodávek médií s dodavateli,
 • provádění hlavních odečtů a vyhodnocování skutečných hodnot se sjednanými,
 • kontrola dodavatelských faktur,
 • energetické řízení provozu objektu dle vyhlášených regulačních stupňů a v souladu s regulačním plánem,
 • poradenská činnost,
 • reporting – měsíční a roční zpracování výkazů a diagramů o spotřebě energií, statistické, objemové a cenové vyhodnocování, optimalizační opatření.
 • I malé zásahy organizačního charakteru mohou v konečném důsledku přinést úspory energie v řádu procent stávající spotřeby. A při vědomé obnově či modernizaci stávajícího strojového parku či instalovaných technických zařízení budov, mj. s cílem snížit energetickou náročnost, je potenciál úspor ještě výraznější.