Účelem ISO 50001 je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a snižování spotřeby energie. Zavedení ISO 50001 má také vést ke snižování negativních dopadů na životní prostředí, a tím i snížení nákladů na energii.

Dne 30. 4. 2015 vyšla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve Sbírce zákonů ČR a to pod číslem 103/2015 Sb. Účinnost zákona je od 1. 7. 2015. V něm je (mimo jiné) nově uložena povinnost velkým podnikatelům (nad 250 zaměstnanců) zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO14001. Firmy musí tuto povinnost naplnit již k 5. 12. 2015.

Prakticky to tedy znamená se rozhodnout, kterou z 3 možných cest se vydat:

  • Energetický audit každé 4 roky;
  • Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);
  • Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

Kdo je povinnou osobou?

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a mezi ně určitě budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozi, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba se dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

 Norma ČSN EN ISO 50001  je návodem pro  aplikaci, každé organizaci, jejíž vrcholový management  si klade za cíl snížení provozních nákladů   v  souladu s energetickou politikou Evropské unie a  České republiky.

Co nabízíme

  1.  Zavedení (implementaci) dle požadavků ČSN EN ISO 50001 nebo ČSN EN 14001 s cílem úspěšné certifikace a udržitelnosti uvedených systémů.
  2. Nabízíme spolupráci na udržitelnosti celého systému, vypracování relevantních dokumentů, jejich aktualizaci, interní audity, odborné školení, semináře a účast na recertifikačních či dozorových auditech.
  3. Spolupracujeme také na zavedení energetického monitoringu, včetně zpracování energetických auditů a návrhu akčních plánů, vhodných ukazatelů energetické náročnosti, sledování spotřeb a vyhodnocení příležitosti pro úspory (jak po energetické, environmentální tak po ekonomické stránce)

Disponujeme energetickými specialisty a dalšími odborníky.