Zdůrazněte závazek Vaší společnosti k ochraně životního prostředí

Co je ISO 14001?

ISO 14001 je meninárodně uzvávaný standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí. Je nástrojem organizace k řízení všech činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.), odhalení příležitostí k úsporám a hospodárnému využití energií a surovin.

Přínosy implementace systému enviromentálního managementu

  • jistota v plnění legislativy – prokázání závazku k plnění legislativních předpisů a jiných požadavků
  • snížení pracovní zátěže – zavedení pořádku zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech apod.
  • řízení vlivů na životní prostředí – snížení rizika ekologických havárií, prohloubení znalostí zaměstnanců o životním prostředí, hospodárnější využití surovin, energií a dalších zdrojů
  • pozitivní vnímání veřejností – zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státní správy a veřejnosti, zajištění lepšího postavení organizace na trhu