V naší společnosti máme dva energetické specialisty, kteří mají několikaleté zkušenosti s provedením kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Ať už sháníte provedení kontroly ve Vsetíně, Ostravě nebo kdekoli jinde, u nás vždy potkáte jen odborníky.

Zákonem č. 3/2020 se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Pokud jste majitel provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy s jmenovitým výkonem nad 70 kW, máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto zařízení.

Do konce r. 2021 by měla vyjít novela vyhlášky č. 194/2013 Sb. o provozovaném systému vytápění a systému klimatizace.

Zákon z pohledu vyhlášky č. 194/2013 Sb. rozlišuje:

Povinnost vlastníků

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni:

  • zajistit pravidelnou kontrolu těchto kombinovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva
  • předložit na vyžádání zprávy o kontrole kombinovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci
  • oznámit ninisterstvu provedení kontroly.

Četnost prováděných kontrol

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie není provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v následující tabulce
V případě, že kotel s rozvody tepelné energie je provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol jednou ročně.

Výkon kotleDruh palivaPrvní kontrola po uvedení systému do provozu (roky)Další kontrola / Systém je trvale kontrolován (roky)Další kontrola / Systém není trvale kontrolován (roky)
od 70 kW do 100kWvšechna paliva101010
nad 100kWpevná a kapalná2102
nad 100kWplynná4104

Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné ustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

Kontrolu provádí

U provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie

  • které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zákona č. 458/2000 Sb. může provádět pouze příslušný energetický specialista
  • které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla

Povinnost se nevztahuje

na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství.

Kontroly systémů klimatizace dle zákona č. 406/2000 Sb.

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů nahradila vyhlášku č. 277/2007 Sb. Obě vyhlášky jsou účinné od 1. srpna 2013.
U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 70 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen:

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému

Klimatizačním systémem se rozumí soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby. (2)

Jmenovity chladící výkonPrvní kontrola po uvedení systému do provozu (roky)Další kontrola / Systém je trvale kontrolován (roky)Další kontrola / Systém není trvale kontrolován (roky)
od 70kW do 100kW101010
nad 100kW4104

Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné ustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje klimatizačního zařízení.

Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10, tj. energetický auditor, nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu (§ 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření.

Pokud vlastník, nebo provozovatel, nesplní výše uvedená nařízení, je možné jej pokutovat až do celkové výše 200 000,- Kč. V tomto případě je kontrolním orgánem Státní energetická inspekce.

Doporučený odkaz: Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií