Soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodářství, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie. Zpracováním energetického auditu se splní zákonná povinnost a zároveň se získají podklady pro úsporné investice.

Povinnost zpracovat energetický audit

ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje novela vyhlášky č.140/2021 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem (IČ) organizace. Tato povinnost nastává:

 • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od průměrné roční spotřeby energie 500 MWh tj. 1 800 Gj,
 • pro podnikatele, kteří zaměstnávají 250 a více osob nebo vykazují roční obrat 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč,
 • pro podnikatele, jehož hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

Vypracujeme Vám energetický posudek rychle a spolehlivě. Posoudíme, zda Vaše nemovitost plní předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek a zda máte nárok na dotace. Najdeme energeticky úsporná opatření a tím ušetříme provozní náklady ve Vaší firmě.

Proč se energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti.

Čtyři typy energetického posudku:

 • posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, respektive zavedení dodávky tepla,
 • posouzení   proveditelnosti   projektů   financovaných z dotačních programů,
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních program.

Ušetřete peníze a přírodu s vypracovanými energetickými posudky pro dotační programy

K získání dotací z programu Nová zelená úsporám nebo Operační program Životní prostředí Vám postačí energetický posudek splňující dotační požadavky, který vypracujeme spolehlivě a rychle. Posoudíme, zda Vaše nemovitost splňuje předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek, Díky energetickému posudku tak zjistíme, zda máte nárok na dotace z následujících dotačních a operačních programů.

Energetický posudek pro Operační program Životní prostředí

Zpracováním energetického posudku v rámci OPŽP z podporované oblasti Energetické úspory lze získat finance na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Příklady podporovaných projektů:

 • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní,
 • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů,
 • instalace solárních termických či fotovoltaických systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetické standardu.

Energetický posudek pro Operační program podnikání a konkurenceschopnost

Pokud usilujete o snížení energetické náročnosti svého podniku, uvažujete o zateplení, modernizaci nebo rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku, pak můžete zažádat o dotaci z programu Úspory energie, která je součástí OPPIK (dotační období 2014 – 2020). Dotace z OPPIK v r. 2021 končí a pro podnikatele je nyní připraven nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OPTAK. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozdělí v letech 2021 – 2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat v létě 2021. Dodání potřebného energetického posudku budovy Vám zajistí naši energetičtí specialisté a to přesně v takové formě, která splňuje všechny požadavky výzvy.

Příklady podporovaných projektů:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace akumulace elektrické energie.
Energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit

ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje novela vyhlášky č.140/2021 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem (IČ) organizace. Tato povinnost nastává:

 • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od průměrné roční spotřeby energie 500 MWh tj. 1 800 Gj,
 • pro podnikatele, kteří zaměstnávají 250 a více osob nebo vykazují roční obrat 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč,
 • pro podnikatele, jehož hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

Energetický posudek

Vypracujeme Vám energetický posudek rychle a spolehlivě. Posoudíme, zda Vaše nemovitost plní předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek a zda máte nárok na dotace. Najdeme energeticky úsporná opatření a tím ušetříme provozní náklady ve Vaší firmě.

Proč se energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti.

Čtyři typy energetického posudku:

 • posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, respektive zavedení dodávky tepla,
 • posouzení   proveditelnosti   projektů   financovaných z dotačních programů,
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních program.

Ušetřete peníze a přírodu s vypracovanými energetickými posudky pro dotační programy

K získání dotací z programu Nová zelená úsporám nebo Operační program Životní prostředí Vám postačí energetický posudek splňující dotační požadavky, který vypracujeme spolehlivě a rychle. Posoudíme, zda Vaše nemovitost splňuje předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek, Díky energetickému posudku tak zjistíme, zda máte nárok na dotace z následujících dotačních a operačních programů.

Energetický posudek pro Operační program Životní prostředí

Zpracováním energetického posudku v rámci OPŽP z podporované oblasti Energetické úspory lze získat finance na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Příklady podporovaných projektů:

 • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní,
 • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů,
 • instalace solárních termických či fotovoltaických systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetické standardu.

Energetický posudek pro Operační program podnikání a konkurenceschopnost

Pokud usilujete o snížení energetické náročnosti svého podniku, uvažujete o zateplení, modernizaci nebo rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku, pak můžete zažádat o dotaci z programu Úspory energie, která je součástí OPPIK (dotační období 2014 – 2020). Dotace z OPPIK v r. 2021 končí a pro podnikatele je nyní připraven nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OPTAK. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozdělí v letech 2021 – 2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat v létě 2021. Dodání potřebného energetického posudku budovy Vám zajistí naši energetičtí specialisté a to přesně v takové formě, která splňuje všechny požadavky výzvy.

Příklady podporovaných projektů:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace akumulace elektrické energie.

Platnost energetického auditu

Veřejný sektor

EA platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25% při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného EA.

Soukromý sektor

 1. u velkých podniků nad 250 zaměstnanců a obratem 1,3 mld. Kč je EA platný 4 roky,
 2. firmy, které nespadají do první skupiny, ale jejichž roční energetická náročnost je vyšší než 5 000 MWh, EA je platný 10 let.

Obce nebo podnikaté, kteří nechtějí mít Energetický audit, musejí mít pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Provedení energetického auditu

EA může provádět pouze energetický specialista s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Možné varianty EA ve veřejném sektoru

 1. Veřejný subjekt nemá provedený EA – nově veřejnému subjektu povinnost nastává <500 MWh. Subjekt má povinnost provést EA do 25.1.2021
 2. Veřejný subjekt má provedený EA před účinností Z. č. 3/2020 Sb., který pokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství v rozsahu do 25% původního nakládání s energií = EA platí 10 let (do r. 2030); který nepokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství v rozsahu do 25% původního nakládání s energií. Vyhodnotí se změna nakládání s energií v lechech 2021, 2022 = nový EA (do r. 2023)

Naše firma má bohaté zkušenosti se zpracováním energetických auditů již od roku 2000 (reference), jak pro budovy různých účelů, technologie a zařízení, energetické celky, tak i pro obnovitelné zdroje.