Optimalizace provozu energetického hospodářství subjektu (firmy, obce, města, kraje, školy, nemocnice, kulturní, společenská a sportovní zařízení aj.)

Problematika zásobování energiemi a její hospodárné spotřeby je velmi složitá, její zvládnutí může přinést úspory, chyby znamenají naopak velké ekonomické ztráty.

Naše firma nabízí základní služby v oblasti dodávek a spotřeby všech druhů energie a médii, včetně elektrické energie, plynu, tepla, studené vody, dusíku aj.

  • Měření a analýza spotřeby el. energie – pro dosažení minimálních nákladů za elektřinu je nutné zvolit optimální sazbu. Volba optimální sazby a rozdělení spotřeby elektřiny do tarifů je možné jen po důkladném měření proudového zatížení v objektu.
  • Poradenství v oblasti optimalizace odběru elektřiny (distribuční sazba, produkt silové elektřiny, hodnota hlavního jističe).
  • Zastupování nebo odborná podpora odběratele energií při jednání s distributory a dodavateli energetických médií při uzavírání smluv a nastavování technicko-obchodních parametrů smluv, s institucemi a orgány státního odborného dohledu aj. Organizace a vedení výběrového řízení na dodavatele energií (elektřina, zemní plyn)pro soukromý i státní sektor vedeného dle zákona o veřejných zakázkách.
  • Ověření správnosti fakturace dodávek energií dodavatelem dle skutečných hodnot z fakturačních měřidel; fakturace podružným odběratelům nebo nájemcům.
  • Analytické vedení evidence odběru všech energií.
  • Výkon funkce průmyslového energetika včetně řízení rezervované kapacity, řešení regulace a kompenzace jalových ztrát.
  • Právní poradenství v oblasti energetické legislativy, právní a poradenské služby při uplatnění práv odběratele a ochrany jeho zájmů, smlouvy, ceny, výpadky dodávek, a škody a poradenské služby v oblasti energetické legislativy a její implementace do provozu odběratele.
  • Optimalizace spotřeby energií, návrh opatření operativního charakteru (beznákladové), navržení koncepčních opatření technických a organizačních (včetně studie změny systému výroby energií – elektřiny, tepla, chladu aj.); navržení řídících a monitorovacích systémů.