Účelem ISO 50001 je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a snižování spotřeby energie. Zavedení ISO 50001 má také vést ke snižování negativních dopadů na životní prostředí, a tím i snížení nákladů na energii.

Dne 11.12. 2019 vyšla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve Sbírce zákonů ČR. V něm je uložena povinnost velkým podnikatelům (nad 250 zaměstnanců) zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001.

Možnosti splnění zákonné povinnosti:

 • Energetický audit každé 4 roky;
 • Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);

Kdo je povinnou osobou?

 • Podnikatel, který zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč.
 • Podnikatel, jehož průměrné roční nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.
 • Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a mezi ně určitě budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny.

Kdo není povinnou osobou?

 • Podnikatel, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh/r
 • Podnikatel, který má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osoubou certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Přínosy zavedení ISO 50001

 • Úspory na nákladech za energii – typické úspory nákladů činí 5-15% z celkových nákladů za energii
 • Zamezení plýtvání – výstupy umožňují efektivněji a hospodárněji řídit uvedené subjekty, je prováděna kontrola nad smluvními vztahy s dodavateli energií a průkazná pravidelná kontrola nad energetickými toky
 • Průhledné financování energií a médií – zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele energií a pro tvorbu rožpočtu
 • Zlepšená kalkulace výrobků a finanční plánování – výstupy umožňují kvantifikovat vztahy mezi výkonem a náklady na energii, takže lze přesně určit, kolik energie se vkládá do jednotky výroby a vytvořit plán rozpočtu na energii odvozovaný od množství plánované výroby.
 • Lepší preventivní údržba – údaje jsou často užitečné pro programy preventivní údržby.
 • Přínosy pro životní prostředí – jako důsledek úspor energie se snižují emise oxidu uhličitého a ostatních činitelů znečištění ovzduší.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozi, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

 Norma ČSN EN ISO 50001  je návodem pro  aplikaci, každé organizaci, jejíž vrcholový management  si klade za cíl snížení provozních nákladů   v  souladu s energetickou politikou Evropské unie a  České republiky.

Co nabízíme

 • Zavedení (implementaci) dle požadavků ČSN EN ISO 50001 nebo ČSN EN 14001 s cílem úspěšné certifikace a udržitelnosti uvedených systémů.
 • Nabízíme spolupráci na udržitelnosti celého systému, vypracování relevantních dokumentů, jejich aktualizaci, interní audity, odborné školení, semináře a účast na recertifikačních či dozorových auditech.
 • Spolupracujeme také na zavedení energetického monitoringu, včetně zpracování energetických auditů a návrhu akčních plánů, vhodných ukazatelů energetické hospodárnosti, sledování spotřeb a vyhodnocení příležitosti pro úspory (jak po energetické, environmentální tak po ekonomické stránce).

                                                                                                   Disponujeme energetickými specialisty a dalšími odborníky.