Zdůrazněte závazek Vaší společnosti k ochraně životního prostředí.

Co je ISO 14001?

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí. Je nástrojem organizace k řízení všech činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.), odhalení příležitostí k úsporám a hospodárnému využití energií a surovin.

Implementace systému environmentálního managementu

Implementace systému environmentálního managementu představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech oblastech podnikání. Skrze tento přístup firmy integrují péči o životní prostředí do svých obchodních strategií a každodenního provozu.

Tento přístup zahrnuje vytvoření, zavedení a udržování strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového řízení a týká se všech prvků environmentálního chování firmy.

I když zavedení EMS není pro firmy povinné a je dobrovolné, vedení firem si uvědomuje, že pokud chtějí zůstat konkurenceschopné, musí do svých strategií a plánování zahrnout otázky ochrany životního prostředí. Zavedení EMS přináší jako výsledek trvalý ekonomický růst a prosperitu firmy a současně postupné snižování negativních dopadů její činnosti, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Tato strategie, známá také jako společensky odpovědné podnikání a opírající se o zásadu trvale udržitelného rozvoje, která dbá na potřeby současné generace bez ohrožení možností budoucích generací, je často nazývána strategií dvojího zisku.

Snížením zátěže životního prostředí se zvýší konkurenceschopnost podnikatelského subjektu.

Cíle implementace ISO 14001 do firmy zahrnují následující body:

 • zavedení pořádku,
 • dosáhnutí úplného souladu s právními předpisy,
 • zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou,
 • získání obchodně využitelného certifikátu (certifikátu ISO 14001).

Dnešní podniky hodnotí nejen finanční přínosy environmentálního managementu, jako jsou úspory, zvýšení efektivity výroby a rozšíření tržního potenciálu, ale také hodnotí rizika spojená z nedostatečného zohlednění organizačních a technických prvků ochrany životního prostředí, jako jsou havárie, obtíže při získávání bankovních úvěrů či dalších finančních investic a ztráta trhů a zákazníků.

Hlavní přínosy fungujícího EMS zahrnují:

 • snížení provozních nákladů a úspory energie, surovin a dalších zdrojů,
 • redukci rizika environmentálních havárií, za které firma nese odpovědnost,
 • zvýšení důvěryhodnosti firmy u investorů, finančních institucí, pojišťoven a veřejné správy,
 • rozšíření exportních možností a příležitostí v oblasti státních zakázek,
 • posílení vztahů s veřejností.

Hlavními kroky pro podniku jsou:

 • identifikovat a sledovat environmentální aspekty, vlivy a rizika,
 • formulovat a implementovat svou environmentální politiku, cíle a programy v souladu s požadavky environmentální legislativy.
 • vyčlenit potřebné zdroje prostřednictvím programů k dosažení těchto cílů a určit odpovědnosti,
 • definovat a zdokumentovat řídicí přístupy v oblasti životního prostředí.
 • dokumentovat specifické postupy, aby se každý zaměstnanec choval tak, aby minimalizoval nebo odstranil negativní environmentální dopady při své práci,
 • komunikovat ve věci odpovědnosti a instrukcí v rámci celého podniku a vyškolit zaměstnance tak, aby své povinnosti plnili efektivně
 • pravidelně přezkoumávat a měřit své chování podle předem stanovených norem a cílových hodnot a v případě neshody uplatňovat nápravná opatření
 • prezentovat dosažené výsledky veřejnosti.