V naší společnosti máme dva energetické specialisty, kteří mají několikaleté zkušenosti s provedením kontrol provozovaného systémů vytápění a provozovaného systémů klimatizace. Ať už sháníte provedení kontroly ve Vsetíně, Ostravě nebo kdekoli jinde, u nás vždy potkáte jen odborníky.

Zákonem č. 3/2020 se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Pokud jste majitel provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy s jmenovitým výkonem nad 70 kW, máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto zařízení.

 • 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Zákon z pohledu vyhlášky č. 38/2022 Sb. rozlišuje:

Povinnost vlastníků

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni:

 • zajistit pravidelnou kontrolu těchto kombinovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva,
 • předložit na vyžádání zprávy o kontrole kombinovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu,
 • oznámit ministerstvu provedení kontroly.

Vyhláška definuje nové metodiky stanovení dimenzování zdroje tepla, zjišťování účinnosti spalovacích zdrojů tepla a ověřování kvality otopné vody.

Zdroje tepla:

 • zdroj tepla se spalováním tepla – všechny spalovací kotle na tuhá, kapalná i plynná paliva,
 • zdroj tepla se spalováním tepla – kogenerace,
 • tepelné čerpadlo,
 • zdroj tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou-elektrické kotle, přímotopy,
 • tepelná solární soustava na vytápění a ohřev teplé vody,
 • zdroj tepla mimo budovu – objektové předávací stanice,
 • zdroj tepla pomocí přímého využití energie prostředí – výměníkové předávací stanice,
 • zpětné získávání tepla z technologických procesů – např. odpadní teplo z kompresoru pro vytápění a ohřev vody.

Četnost prováděných kontrol

Nově je zavedena jednotná perioda provádění kontrol bez ohledu na typ zdroje tepla a jeho jmenovitý výkon. U systémů nově uvedených do provozu musí být první kontrola provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaných systémů musí být kontrola prováděna pravidelně jednou za 5 let.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 1. 3. 2023 u všech systémů, vyjma systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla (kotli). U systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky před více jak 5 lety (počítáno od 1. 3. 2022), musí být první kontrola provedena do 2 let ode dne nabytí účinnosti nové vyhlášky. U ostatních systémů se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky, musí být kontrola podle nové vyhlášky provedena do 5 let od provedení poslední kontroly.

Kontrolu provádí

U provozovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie

 • podle zákona č. 406/2000 Sb. může provádět pouze příslušný energetický specialista.

Povinnost se nevztahuje

na budovy, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém. Ten je podle zákona tvořen výrobky, softwarem a inženýrskými službami, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů. Přesné definice automatizačních a řídicích systémů obytných budov a budov jiných, než obytných jsou definovány v § 9 vyhlášky.

PovinnostPodmínkaTermín
KontrolaSystém vytápění nebo kombinovaný systém vytápění a větrání nově uvedený do provozuDo 3 let po uvedení do provozu
KontrolaPokud se nejedná o kotel a rozvody tepelné energieDo 1.3.2023
KontrolaPokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie dle vyhl. č. 194/2013 před 1.3.2017Do 1.3.2024
KontrolaPokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie dle vyhl. č. 194/2013 po 1.3.2017Do 5 let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém byla kontrola provedena

Kontrola provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

Od 15. října 2022 nabyla platnost Vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem chladu část systému klimatizace, která vyrábí chlad:

 • kompresorovým přímým chlazením,
 • kompresorovým nepřímým chlazením,
 • absorbčním chlazením,
 • adiabatickým chlazením,
 • systémem trigenerace, nebo
 • využitím energie prostředí tepelným čerpadlem.

Za zdroj chladu pro účely této vyhlášky se považuje i společný systém klimatizace a vytápění.

Jmenovitý výkon provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které  jsou součástí budovy. Pro obytné budovy se uvažují zdroje, které zásobují chladem více než jednu jednotku.