Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Příklady dotačních programů

  1. Operační program životního prostředí (OPŽP)
  2. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
  3. Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
  4. Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
  5. Integrovaný regionální operační program (IROP)
  6. Modernizační fond (MF)
  7. Národní plán obnovy (NPO)

Aktuální dotační programy

NázevDatum vyhlášeníDatum ukončeníAlokace KčPředmět dotacePodporované subjektyOdkaz na program
OPTAK Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách10.5.202431.10.2025500 tis. - 200 mil.výše dotace 625 tis. - 200 mil. Kč, dotace na výměnu energeticky neefektivních strojů, zateplení budov vč. střechy, výměna oken, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, OZE, zavedení a modernizace systému měření, využití odpadní energie ve výrobních procesech, projektová dokumentace a energetické posudkyMalý podnik, střední podnik a velký podnikOdkaz zde
Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce1.3.202431.10.2024Max. 75 % z celkových výdajů projektuDotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.Veřejná správaOdkaz zde
Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře1.3.202431.10.2024Max. 45 % na instalaci FVE, max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investiceDotace v celkové výši 1 miliardy korun podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.Veřejná správaOdkaz zde
Výzva č. NPO 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)28.11.202330.6.2025550 tis.Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).Soukromé subjekty a veřejná správa (obce, města atd.)Odkaz zde
Výzva č. NPO 3/2024 - Zpracování místní energetické koncepce (MEK)28.11.202330.6.2025450 - 550 tis.Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.Obce a dobrovolný svazek obcíOdkaz zde
OPTAK - OZE - výzva malé vodní elektrárny6.9.202313.12.20241 - 100 mil.Dotace na výstavbu nebo modernizaci malých vodních elektráren.Malé, střední i velké podniky (mimo území hl. města Prahy)Odkaz zde
OPTAK - OZE - výzva vtláčení biometanu6.9.202313.12.20241 - 100 mil.Dotace na pořízení technologie umožňující úpravu bioplynu na biometan.Malé, střední i velké podniky (mimo území hl. města Prahy)Odkaz zde
Českomoravská záruční a rozvojová banka2017výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
SFŽP Modernizační fond20212030150 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde

Modernizační fond

ČísloNázev programuZkrácený názevZaměření programu
1Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíHEATPodpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie
2Nové obnovitelné zdroje v energeticeRES+Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie
3Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETSENERG ETSPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS
4Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníENERGPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS
5Modernizace dopravy v podnikatelském sektoruTRANSComPodpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu
6Modernizace veřejné dopravyTRANSGovPodpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, pro pořízení: a) vozidel na alternativní pohon pro veřejnou přepravu osob b) vozidel na alternativní paliva pro obce, kraje, jejich příspěvkové organizace
7Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuřeENERGovPodpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách
8Komunitní energetikaKOMUNERGPodpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb
9Modernizace soustav veřejného osvětleníLIGHTPUBPodpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků

Harmonogram příjmu žádostí v programech Modernizačního fondu

Program2021202220232024
1) HEAT24.5.
2) RES+12.7.
3) ENERG ETS19.7.
4) ENERG
5) TRANScom
6) TRANSGov
7) ENERGov
8) KOMUNERG
9) LIGHTPUB