Udržitelnost je termín, který se v dnešní době stává stále důležitějším ve světě podnikání. Tento koncept se zaměřuje na schopnost firem provozovat své aktivity tak, aby minimalizovaly negativní vlivy na životní prostředí, společnost a ekonomiku.

Důležitost udržitelnosti je zřejmá ze tří hlavních oblastí:

 • Ekonomická udržitelnost spočívá v zajištění dlouhodobého hospodářského úspěchu firmy s dodržováním etických principů a minimalizací negativních dopadů na společnost.
 • Sociální udržitelnost zahrnuje péči o zaměstnance, zákazníky, komunity a další zúčastněné strany s cílem maximalizovat jejich blaho a minimalizovat negativní dopady na jejich životy.
 • Environmentální udržitelnost zahrnuje ochranu a zachování přírodního prostředí, minimalizaci vlivu na ekosystémy a snižování emisí skleníkových plynů.

Úspěšné firmy si uvědomují, že udržitelnost je klíčová pro udržení dlouhodobého úspěchu. Proto přijímají opatření, jako je snižování odpadu a emisí, využívání obnovitelných zdrojů energie, podpora komunit a zaměstnanců, uplatňování etických obchodních praktik a dalších opatření.

Naše služby: Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu

Nabízíme odborné služby v oblasti vypracování posudku plnění zásady DNSH a hodnocení klimatického dopadu pro projekty podporované z OP TAK. Pokud plánujete projekt v rámci OP TAK a potřebujete zajistit, že splní všechny environmentální požadavky, neváhejte nás kontaktovat. Naše služby vám pomohou nejen získat potřebné financování, ale také přispějí k udržitelnému rozvoji vašeho projektu.

Pomůžeme vám projít složitými pravidly směrnice CSRD o nefinančním reportingu a připravit se na udržitelnou budoucnost podnikání.

ESG je zkratka pro environmental, social a governance, představuje soubor kritérií, které analyzují dopad podniku na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost. Tato metodika je klíčovým nástrojem pro formování udržitelných obchodních strategií a účinné naplňování stanovených cílů firem.

Co se v rámci ESG sleduje?

 • Enviroment

Klimatická změna, znečištění a odpady, recyklace a principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodní zdroje, biodiverzita a ráz krajiny, příležitosti pro životní prostředí, politiky na ochranu životního prostředí.

 • Social

Péče o lidské zdroje, další zúčastněné strany tzv. stakeholders (například vztahy s komunitami, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti nebo ochrana spotřebitelů).

 • Governance

Řízení a management (nezávislost vedení, odměňování vedení, práva akcionářů, firemní kultura, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing, řízení rizik, interní kontroly a audity, compliance).

ESG je to důležitý krok směrem k transparentnějšímu a udržitelnějšímu podnikání v České republice. Tím, že se ESG faktory stanou nedílnou součástí hodnocení a reportingu firem, se zvyšuje tlak na tyto společnosti, aby zlepšily své výkony v oblastech životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy.

Ještě nedávno bylo doporučení ESG přístup spíše zařazen do kategorie „nice to have“. Nicméně od roku 2024 začala v České republice platit směrnice CSRD o nefinančním reportingu, která požaduje výpočet ESG skóre. Toto skóre pak bude mít vliv na způsob, jakým jsou investorům prezentovány firmy, a také na jejich dostupné úvěrové možnosti. Firmy s vyšším skóre získají výhody na trhu. ESG může mít v každé firmě trochu jinou podobu a klade na každou společnosti jiné výzvy.

Do No Significant Harm (DNSH) neboli zásada „významně nepoškozovat“.

DNSH je nová zásada, která byla přijata s cílem podpořit realizaci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), bude pravděpodobně vyžadována pro všechny projekty financované z evropských fondů.

Zásada DNSH

Záměrem zásady DNSH je podporovat investice do environmentálně udržitelných hospodářských činností. Toto bude mít za následek omezení financování aktivit, které životní prostředí významně poškozují. Například činnosti:

 • při kterých se vstupní materiál využívá výrazně nehospodárně,
 • které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

Zásada DNSH se týká šesti klíčových oblastí:

 • zmírňování změny klimatu,
 • adaptace na změnu klimatu,
 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod na cirkulární ekonomiku,
 • prevence a kontrola znečištění,
 • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.

 Tato zásada bude platit v celé Evropské unii a ovlivní poskytování veřejné podpory.

ESG

Pomůžeme vám projít složitými pravidly směrnice CSRD o nefinančním reportingu a připravit se na udržitelnou budoucnost podnikání.

ESG je zkratka pro environmental, social a governance, představuje soubor kritérií, které analyzují dopad podniku na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost. Tato metodika je klíčovým nástrojem pro formování udržitelných obchodních strategií a účinné naplňování stanovených cílů firem.

Co se v rámci ESG sleduje?

 • Enviroment

Klimatická změna, znečištění a odpady, recyklace a principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodní zdroje, biodiverzita a ráz krajiny, příležitosti pro životní prostředí, politiky na ochranu životního prostředí.

 • Social

Péče o lidské zdroje, další zúčastněné strany tzv. stakeholders (například vztahy s komunitami, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti nebo ochrana spotřebitelů).

 • Governance

Řízení a management (nezávislost vedení, odměňování vedení, práva akcionářů, firemní kultura, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing, řízení rizik, interní kontroly a audity, compliance).

ESG je to důležitý krok směrem k transparentnějšímu a udržitelnějšímu podnikání v České republice. Tím, že se ESG faktory stanou nedílnou součástí hodnocení a reportingu firem, se zvyšuje tlak na tyto společnosti, aby zlepšily své výkony v oblastech životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy.

Ještě nedávno bylo doporučení ESG přístup spíše zařazen do kategorie „nice to have“. Nicméně od roku 2024 začala v České republice platit směrnice CSRD o nefinančním reportingu, která požaduje výpočet ESG skóre. Toto skóre pak bude mít vliv na způsob, jakým jsou investorům prezentovány firmy, a také na jejich dostupné úvěrové možnosti. Firmy s vyšším skóre získají výhody na trhu. ESG může mít v každé firmě trochu jinou podobu a klade na každou společnosti jiné výzvy.

DNSH - Do No Significant Harm

Do No Significant Harm (DNSH) neboli zásada „významně nepoškozovat“.

DNSH je nová zásada, která byla přijata s cílem podpořit realizaci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), bude pravděpodobně vyžadována pro všechny projekty financované z evropských fondů.

Zásada DNSH

Záměrem zásady DNSH je podporovat investice do environmentálně udržitelných hospodářských činností. Toto bude mít za následek omezení financování aktivit, které životní prostředí významně poškozují. Například činnosti:

 • při kterých se vstupní materiál využívá výrazně nehospodárně,
 • které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

Zásada DNSH se týká šesti klíčových oblastí:

 • zmírňování změny klimatu,
 • adaptace na změnu klimatu,
 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod na cirkulární ekonomiku,
 • prevence a kontrola znečištění,
 • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.

 Tato zásada bude platit v celé Evropské unii a ovlivní poskytování veřejné podpory.