Pomůžeme vám projít složitými pravidly směrnice CSRD o nefinančním reportingu a připravit se na udržitelnou budoucnost podnikání.

ESG je zkratka pro environmental, social a governance, představuje soubor kritérií, které analyzují dopad podniku na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost. Tato metodika je klíčovým nástrojem pro formování udržitelných obchodních strategií a účinné naplňování stanovených cílů firem.

Co se v rámci ESG sleduje?

Enviroment

Klimatická změna, znečištění a odpady, recyklace a principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodní zdroje, biodiverzita a ráz krajiny, příležitosti pro životní prostředí, politiky na ochranu životního prostředí.

Social

Péče o lidské zdroje, další zúčastněné strany tzv. stakeholders (například vztahy s komunitami, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti nebo ochrana spotřebitelů).

Governance

Řízení a management (nezávislost vedení, odměňování vedení, práva akcionářů, firemní kultura, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing, řízení rizik, interní kontroly a audity, compliance).

ESG je to důležitý krok směrem k transparentnějšímu a udržitelnějšímu podnikání v České republice. Tím, že se ESG faktory stanou nedílnou součástí hodnocení a reportingu firem, se zvyšuje tlak na tyto společnosti, aby zlepšily své výkony v oblastech životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy.

Ještě nedávno bylo doporučení ESG přístup spíše zařazen do kategorie „nice to have“. Nicméně od roku 2024 začala v České republice platit směrnice CSRD o nefinančním reportingu, která požaduje výpočet ESG skóre. Toto skóre pak bude mít vliv na způsob, jakým jsou investorům prezentovány firmy, a také na jejich dostupné úvěrové možnosti. Firmy s vyšším skóre získají výhody na trhu. ESG může mít v každé firmě trochu jinou podobu a klade na každou společnosti jiné výzvy.